Ultrazvukové svařování plastových dílců

Ultrazvukové svařování plastových dílců

Je technologie k vytvoření pevného spojení termoplastů, plněných termoplastů, kompozitních materiálů a některých jiných materiálu za použití kmitavé ultrazvukové energie v místech spoje (sváru).

Ultrazvukovým svařováním plastů se spoj vytváří kolmým působením ultrazvukových kmitů na rovinu spoje při současném působení přítlačné síly. Působením tepla, které vzniká třením na styčných plochách nebo absorpcí ultrazvukové energie v materiálech na místě sváru, dochází nejdříve ke změknutí a potom tavení (a tím vzájemnému promíchání styčných materiálů), až vznikne v místě pevná vazba. Přítlačná síla se nechává působit ještě po ukončení ultrazvukových kmitů, aby spoj přešel z plastického do tuhého stavu. Celkový svařovací čas je krátký i při uvážení obou dvou operací, obvykle nepřesahuje 2 - 3 s.